Yayınlar

I. Kitaplar

2020 - (Ed.) Dünyada ve Türkiye’de Vergi Teşvikleri, Ankara, 229 syf. (https://huzv.org/wp-content/uploads/2020/04/HUV_VERGI_TESVIKLERININ_ETKINLIGI_03_04_2020.pdf) (Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu ve İsa Coşkun ile birlikte);

2020 - (Ed.) Vergi Kabahat ve Suçları Tasarısı, Seckin Yayıncılık, Ankara, 176 syf. (ISBN: 9789750258985 9789750258985) (Prof. Dr. Bahri Öztürk ile birlikte);

2019 - (Ed.) Tax Transparency, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 17, 1124 syf. (ISBN: 978-90-8722-543-8) (Prof. Dr. Johanna Hey ile birlikte) (İngilizce);

2019 - (Ed.) Kurumlar Vergisinin Güncel Sorunları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 278 syf. (ISBN: 9786057820129) (Prof. Dr. Esra Ekmekci Çalıcıoğlu, Prof. Dr. Gülsen Güneş, Dr. Bumin Doğrusöz, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gümüşkaya ile birlikte); 

2019 - (Ed.) Vergi Şefffaflığı, 2018 EATLP Kongresini Hazırlık Toplantısı Bildiri Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara, 224 syf. (ISBN: 9786053006916);

2018 - Vergi Hukuku ve Uygulama, Adalet Yayınevi, Ankara, 415 syf. (ISBN: 978-605-300-606-0) (Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Karaçoban Güneş, Arş. Gör. Gizem Kapucu ve Arş. Gör. Metin Kocatepe ile birlikte);

2018 - (Ed.) Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler Ve Türkiye'ye Etkileri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 246 syf. (ISBN:978-605-152-933-2) (Prof. Dr. Hakan Uzeltürk, Prof. Dr. Gülsen Güneş, Dr. Bumin Doğrusöz, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gümüşkaya ile birlikte);

2018 - (Ed.) Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 274 syf. (ISBN 9786051527987) (Prof. Dr. Turgay Berksoy, Prof. Dr. Gülsen Güneş, Dr. Bumin Doğrusöz ve Arş. Gör. Gizem Kapucu ile birlikte);

2017 - Yirmi Soruda Türkiye’de Temel Vergi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 124 syf. (ISBN: 978-605-300-174-4);

2017 - (Ed.) Arafta Bir Meslek Grubu: Vergi Danışmanları (3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensupları), Seçkin Yayınevi, Ankara, 256 syf. (ISBN: 978-975-02-4538-1)(Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Karaçoban Güneş ile birlikte);

2017 - (Derleme) Vergi Kanunları ve Vergilendirmeyle İlgili Bazı Temel Mevzuat, Aristo Yayınevi, İstanbul, 1208 syf. (ISBN: 9786052332047);

2015 - (Derleme) Vergi Kanunları ve Vergilendirmeyle İlgili Temel Mevzuat, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1080 syf. (ISBN: 9786054749430) (Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Karaçoban Güneş ile birlikte);

2013 - Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü –Hukuk Devleti Bakış Açısıyla-, Seçkin Yayınevi, Ankara, 434 syf. (ISBN: 9789750225093);

2013 - (Ed.) İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yayınevi, Ankara, Tıpkı 2.B, 307 syf. (ISBN: 9750209734) (Prof. Dr. İlhan Ulusan ile birlikte);

2013 - (Ed.) Transfer Pricing in International Discussion, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 242 syf. (ISBN:9789754003529) (İngilizce);

2013 - (Ed.) Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 317 syf. (ISBN: 9789754003512) (Almanca-Türkçe);

2013 - (Ed.) Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri Sempozyum Kitabı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 250 syf. (ISBN: 9789750223631) (Almanca-Türkçe);

2011 - Gelir Vergilendirmesinin Temelleri, 2.B., Seçkin Yayınevi, Ankara, 184 syf. (ISBN: 9789750217371);

2010 - (Ed.) Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi, Sempozyum Kitabı, Seçkin Yayınevi, 1.B., Ankara, 470 syf. (ISBN: 9789750214066) (Prof. Dr. Bahri Öztürk ile birlikte) (Almanca-Türkçe);

2009 - (Ed.) İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1.B., 307 syf. (Almanca-Türkçe, ISBN: 9789750209734) (Prof. Dr. İlhan Ulusan ile birlikte);

2003 - Gelir Vergilendirmesinin Temelleri, 1.B., Beta Yayınevi, İstanbul, 184 syf. (ISBN:9752952143);

1999 - Türk ve Alman Vergi Bilançosu Hukuklarında Gayri Maddi İktisadi Kıymetleri Aktifleştirme Şartları, Beta Yayınevi, İstanbul (doktora tezi), 247 syf. (ISBN: 9789754868036);

1993 - Anonim Şirketlerde Kurucu İntifa Senetleri, İstanbul, 166 syf. (yayınlanmamış yüksek lisans tezi).


II. Kitap Bölümleri

2021 - History And Taxation, The Dialectical Relationship between Taxation and the Political Balance of Power, Türkiye Ulusal Raporu, 2021 EATLP Kongresi (G. Günes, F. Karagöz, S. Metin ile birlikte) (İngilizce);

2019 - Instruments of Transparency Towards The Tax Administration, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 17, Ch.3, 41-65 (ISBN: 978-90-8722-543-8) (İngilizce);

2019 - Limitations of Transparency and Protection of The Taxpayer, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 17, Ch.11, pp. 275-301 (ISBN: 978-90-8722-543-8) (İngilizce);

2019 - Tax Transparency, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 17, Ch.40, 1001-1028 (ISBN: 978-90-8722-543-8) (Doç. Dr. Oytun Canyaş ile birlikte) (İngilizce);

2018 - Vergi Kabahat ve Suçları-Bölüm 5, AÜAÖF- Vergi Hukuku Kitabı, Eskişehir, 109-131 (ISBN: 978-975-062895-5);

2018 - Türkiye Bakımından Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Makul Strateji, Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri VEHUP II. Uluslararası Kongre Kitabı, İstanbul, 203-237 (ISBN: 9786051527987) (Abdulkadir Kahraman ile birlikte);

2017 - Tax Avoidance Revisited in The EU BEPS Context, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 15, 695-736 (ISBN: 978-90-8722-422-6) (İngilizce);

2016 - Surcharges and Penalties in Tax Law, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 14, 655-703 (ISBN: 978-90-8722-371-7) (İngilizce);

2016 - Decriminalization of Tax Law by Administrative Penalties on Tax Duties, Surcharges and Penalties in Tax Law, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 14, 117-133 (ISBN: 978-90-8722-371-7) (İngilizce);

2016 - Exchange Of Information Versus Tax Solution Of Equivalent Effect, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 13, 557-581 (ISBN: 978-90-8722-348-9) (İngilizce);

2016- Corporate Income Tax Subjects, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 12, 509-535 (ISBN: 978-90-8722-347-2) (İngilizce);

2015 - Hukuki Güvenlik İlkesinin Bir Alt İlkesi Olarak Vergi Hukukunda Yasallık İlkesi,  Hukuk Güvenliği, Kamu Hukukçuları Platformu 4. Toplantısı, Türkiye Barolar Birliği, 189-238  (http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/509.pdf) (ISBN: 978-605-9050-33-3);

2013 - Advance Pricing Agreements and the Constitutional Limits on these Agreements, Transfer Pricing in International Discussion, İstanbul, 291-310 (ISBN:9789754003529) (İngilizce);

2013 - Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları ve Bu Anlaşmaların Anayasal Sınırları, Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 291-310 (ISBN: 9789754003512);

2012 - Vergi Kabahat ve Suçları, AÜAÖF- Vergi Hukuku Kitabı, Eskişehir, 92-125 (ISBN: 9789750612251);

2010 - Türk Hukuku’nda İnceleme, Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Sempozyum Kitabı, Ankara, 2010, 393-425 (farklı versiyonu, Vergi Sorunları Dergisi, S.261 (Haziran 2010), 87-108 (ISBN: 9789750214066);

2009 - Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Kabahat Ve Yaptırımları, İdari Ceza Hukuku Sempozyum Kitabı, Ankara, 285-297 (ISBN: 9750209734);

2009 - Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahalede Sınır, Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Alanlarında Kamunun Önderliği ve Bireysel Özerklik Sempozyum Kitabı, Ankara, 147-202 (ISBN: 9750209550);

2006 - Die körperschaftliche Behandlung bei grenzüberschreitenden Übernahmen –Das türkische Recht im Vergleich zum EU-Recht, Mergers&Acquisitions in Emerging Markets, Beispiel Türkei, Herausgegeben von Helmut Pernsteiner, Linz, 281-297 (ISBN: 3854879202) (üzerinde çalışılmış Almanca versiyon);

2004 - Birleşen Sermaye Şirketi Ortaklarının Vergilendirilmesi, Şirket Birleşmeleri, İstanbul, 111-135 (ISBN: 9752974406);

2000 - “Almanya’da Uzlaşma ve Düzeltme Kurumları” alt başlıkları, Vergi Yargısının Etkinliği, Nihal Saban, İstanbul, 56-58, 65-66 (ISBN: 9758112112).


III. Makaleler

2021 - Freiheitsgrundrechte und Unternehmensbesteuerung aus deutscher, türkischer und europäischer Sicht, Ubg 2021 (Prof. Dr. M. Heintzen iel birlikte) (Almanca);

2020 - Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı Sınırlaması/Yasağı ve Buna Uyulmamasının Vergi Hukuku Bakımından Sonuçları, Vergi Sorunları Dergisi, S.380 (Mayıs), 9-18;

2020 - Neue Digitale Service-Steuer in der Türkei, ISR, 2/2020, 72-76 (Almanca);

2020 - Dijital Hizmet Vergisi, Vergi Sorunları Dergisi, S.377 (Şubat), 9-20;

2019 - Besteuerung der Alterseinkünfte und der Einkünfte aus dem öffentlichen Dienst gemäß dem DBA-Türkei 2011, ISR, S.7/2019, 250-255 (Almanca);

2018 - Türkiye’de Vergi Şeffaflığı, Vergi Dünyası Dergisi, S.443, 6-24 (Doç. Dr. Oytun Canyaş ile birlikte);

2018 - Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılması Suretiyle İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçunda Kastın Tespiti, Fasikül Dergisi, S.100, 341-372 (Fahamettin Akıngüç Armağanı) (Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Karacoban Güneş ve Dr. Yasemin Cangüloğlu ile birlikte);

2017 - İzaha Davet - Saptanabilenler, Sorular ve Sorunlar-, Vergi Dünyası Dergisi, S.433 (Eylül 2017), 6-14;

2016 - Vergilendirme Usulündeki Vergi Ödevleri ve Ödevlerin Yerine Getirilmemesinin Re’sen Araştırma İlkesi Karşısında Anlamı, Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, İKÜHFD, C.15, S.2 (Temmuz 2016) (Özel Sayı), 113-127;

2016 - Vergi Yaptırım Hukukuna Farklı Bir Yaklaşım: Dekriminalizasyon, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara (Ocak-Şubat 2016), 317-324;

2015 - Usulsüzlük Kabahatinin İşlevselliği, Legal Mali Hukuk Dergisi, S.125 (Mart 2015), 21-36;

2015 - Türk Vergi Hukuku’nda Uluslararası Bilgi Değişimine İzin Veren Hukuki Kaynakların Tespiti Ve Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, S.401 (Ocak 2015), 25-37;

2014 - Non Bis İn İdem ve Yasallık İlkesi, Prof. Dr. Şükrü Kızılot’a Armağan, Ed. Nevzat Saygılıoğlu, Ankara, 49-72 (Prof. Dr. Nurettin Bilici ile birlikte);

2013 - Steuersanktionsrechtssystem in der Türkei, IWB 2013/19, 689-698 (Almanca);

2012 - Mükellef Vergi Borcunu Bildirmek Zorunda Mıdır? –Beyannamenin Hukuki Niteliği, İçeriği ve Tarhın Anlamı Üzerine-, Legal Mali Hukuk Dergisi, S.94 (Ekim 2012), 3-15;

2012 - Bir Adaletsizlik Örneği: Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Fasikül, S.30 (Mayıs 2012), 6-12;

2011 - Seçim Beyannamelerinde Vergiler, 11.05.2011, www.fundabasaran.net;

2011 - Yeni Yılın Başında “Af” ve Uyanması Beklenen Adalet”, 08.01.2011, www.fundabasaran.net;

2011 - Kurumlar Vergisi Mükellefi “İktisadi İşletme”, Vergi Sorunları Dergisi, S.268 (Ocak 2011), 91-102;

2010 - Verständigungen im türkischen Steuerrecht- Vorbild für eine gesetzliche Konzeption in Deutschland?, Steuer und Wirtschaft, Augustheft 2010, 239-245 (M. Yılmaz ile birlikte);

2010 - VUK md.140’daki Değişiklerin Arkada Bıraktığı Sorular–İncelemede Daha Fazla Hukukilik Nihayet Mümkün Mü?-, 05.11.2010, www.fundabasaran.net;

2010 - Uzlaşma Uygulaması Hukuka Uygun mu?, Vergi Sorunları Dergisi, S.257 (Şubat 2010), 163-171;

2008 - Türk Vergi Hukuku’nda Uzlaşma, MÜİİBFD-Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel’e Armağan Sayısı, C.25, S.2, 309-337;

2008 - Vergi Suç ve Kabahatleri Hukuku’nda Son Durum, İstanbul Barosu Dergisi, C.82, S.2008/6, 2840-2859;

2008 - Vergi Ceza Hukuku’ndaki Değişim Süreci Ve Bu Sürecin Vergi Ceza Sistemine Etkileri, Vergi Dünyası, S.233 (Şubat 2008), 72-94;

2007 - Anayasal Bir Hak Olarak Vergi İadelerinde Faiz, Vergi Dünyası, S.316 (Aralık 2007), 84-101;

2006 - İdari Nitelikli Vergi Suç Ve Cezaları, Vergi Dünyası, S.299 (Temmuz 2006), 116-147;

2005 - Sınır Ötesi Devir Yoluyla Birleşmelerde Kurumlar Vergisi, -AB Hukuku İle Karşılaştırmalı Bir Çalışma-, Vergi Dünyası, S.291 (Kasım 2005), 118-129;

2003 - Avrupa Birliği İşletme Vergilendirilmesi Temel Kuralları Karşısında Türk Vergi Sistemindeki Bazı Düzenlemeler, Prof. Dr. Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003, C.III, 43-62;

2002 - Avrupa Birliği’nde Haksız Vergi Rekabeti, Türkiye VI. Vergi Kongresi, İstanbul, 2002, 121-132;

2002 - Rekabet İstemi Zoru Gerçekleştiriyor mu? Avrupa Birliği ve Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı?, 17. Türkiye Maliye Sempozyumu, TÜRMOB Yayınları-185, 2002, 351-381;

2001 - Avrupa Birliği İşletme Vergilemesi Temel Kurallarına Uyum, Vergi Sorunları Dergisi, S.156 (Eylül 2001), 127-136;

2001 - Vergilendirme Ahlakı ve Hayat Standartı Esası, Mükellefin Dergisi, S.99 (Mart 2001), 93-110;

2000 - Bankaların Bilgi Verme Yükümlülüğünün Sınırları ve Bilgi Vermemeye Bağlı Özel Usulsüzlük Suçu, -Müşteri Sırrını Saklama Yükümlülüğü İle Özel Usulsüzlük Suçu Arasında Bir Gri Bölge-, Vergi Sorunları Dergisi, S.143 (Ağustos 2000), 178-195;

2000 - Artan Oranlı Tarife Verginin Mali Güçle Orantılı Olması İlkesinin Bir Sonucu Mudur?, Prof. Dr. Tezel’e Armağan, İstanbul, 87-102;

2000 - Keyfilik Yaratıcısı mı Yoksa Hukuki Barış Sağlayıcısı mı? Sorgudaki Kurum: Uzlaşma, Gerekçelendirilmesi Ve Hukuki Analizi (I), Mükellefin Dergisi, S.90 (Haziran 2000), 33-42 ; (II), Mükellefin Dergisi, S.91 (Temmuz 2000), 105-110;

2000 - Federal Alman Maliye Teşkilatı İle İdari Usul İlkeleri, Türkiye V. Vergi Kongresi, İstanbul, 183-192;

2000 - İdari Nitelikli Vergi Suç Ve Cezalarının (Vergisel Düzene Aykırılıklar Ve Yaptırımlarının) Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Mükellefin Dergisi, S.87 (Mart 2000), 109-119;

2000 - 4369 Sayılı Kanun’a Göre “Gelir” Kavramının Anlamı, Vergi Dünyası, S.223 (Mart 2000), 114-124;

1998 - Alman Anayasa Mahkemesi’nin –Vergi Hukukuna Önemli Gelişmeler Getiren- Varlık Vergisi Kararı, Kararın Değerlendirilmesi Ve Türk Vergi Sistemine Yansımaları, İİBFD, C.14 (1998), S.1 (Özel Sayı, Prof. Dr. Nadaroğlu’na Armağan), İstanbul, 71-91;

1998 - Anayasa Temelinde “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı, Prof. Dr. İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, 857-881 (aynı zamanda VSD, S.118 (Temmuz 1998), 114-133);

1998 - Die Debatte um das Rückwirkungsverbot seit den Nürnberger Prozessen, Argumentum, S.55 (Nisan-Mayıs-Haziran 1998), 402-406 (Almanca);

1992 - Anonim Ortaklıklarda Azınlığın Özel Denetçi Atanması Talebi, I.Kısım, Argumentum, S.19 (Şubat 1992), 295-301; II.Kısım, Argumentum, S.20 (Mart 1992), 301-303.


IV. Basılı toplantı sonuç raporları

2000 - “Vergi Ödeyen Yurttaşların Kamu Harcamaları Üzerindeki Hak ve Sorumlulukları” konulu toplantının sonuç raporu (Kasım 2000, İstanbul), Friedrich Ebert Stiftung, İstanbul 2001, 31-61 (31 syf.);

2000 - “Türk Ekonomi Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Sorunu” konulu toplantının sonuç raporu (Nisan 2000, İstanbul), Friedrich Ebert Stiftung, İstanbul 2001, 35-65 (31 syf.).


V. Gazete yazıları

2018 - Vergi idaresinin ayrımcı uygulamaları Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı, Dünya Gazetesi t.24.03.2018, https://www.dunya.com/kose-yazisi/vergi-idaresinin-ayrimci-uygulamalari-anayasa-mahkemesinin-ihlal-karari/408601

2017 - Vergilendirmede Gizli Servisler Savaşı, Dünya Gazetesi t.16.09.2017, http://vergi360.com/2017/09/16/vergilendirmede-gizli-servisler-savasi-funda-basaran-yavaslar/;

2017 - Emlak Vergisi’nde Sorun Nerede?, Dünya Gazetesi t.19.08.2017,https://www.dunya.com/kose-yazisi/emlak-vergisinde-sorun-nerede/378268;.

2017 - İzaha davet Cui Bono? 50.000 TL ve altında tutarlı faturalar enflasyonuna doğru bir gidişat mı?, Dünya Gazetesi, 05.08.2017, https://www.dunya.com/kose-yazisi/izaha-davet-cui-bono-50000-tl-ve-altinda-tutarli-faturalar-enflasyonuna-dogru-bir-gidisat-mi/376255;

2012 - Vergi Uyuşmazlıklarında Sulh, 659 sayılı KHK İle Getirilen Barışçıl Çözüm Yolunun Vergi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Dünya Gazetesi, 28.07.2012, s.9

2007 - Vergi Kabahatleri ve Kabahatler Kanunu, Dünya Gazetesi, 26.10.2007, s.18;

2006 - Yeni Vergi Ziyaı Cezasının Anayasa’ya Aykırılığı, Dünya Gazetesi, 22.08.2006, s.18.


VI. Toplantı/kitap tanıtım yazıları

2020 - (Ed.) Dünyada ve Türkiye’de Vergi Teşvikleri, Ankara, açılış konuşması, 15-18 (https://huzv.org/wp-content/uploads/2020/04/HUV_VERGI_TESVIKLERININ_ETKINLIGI_03_04_2020.pdf) ;

2020 - (Ed.) Vergi Suç ve Kabahatleri Tasarısı, Seckin Yayıncılık, Ankara, önsöz, 7-8;

2018 - Vergi Hukuku ve Uygulama, Adalet Yayınevi, Ankara, önsöz, 7-8;

2018 - Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri, VEHUP 2. Yıllık Kongresi, İstanbul, önsöz, V-VI, açılış konuşması, 4-8;

2018 - Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler Ve Türkiye'ye Etkileri, VEHUP 1. Yıllık Kongresi, İstanbul, önsöz, V-VI, açılış konuşması, 1-3;

2017 - Arafta Bir Meslek Grubu: Vergi Danışmanları (3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensupları), VII. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, Ankara, 2017, önsöz, 4; açılış konuşması, 23-25;

2014 - Katma Değer Vergisinde Sistem Sorunları ve Güncel Gelişmeler, VI. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, toplantı tanıtım yazısı (2 syf); https://www.fundabasaran.com/pdf/kdv-toplanti-tanitim-yazisi.pdf;

2013 - Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013, önsöz, V-VII; açılış konuşması, 13-15; ayrıca toplantı tanıtım yazısı, http://bumindogrusoz.com/m.aspx?id=721;

2013 - Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013, 23-25;

2010 - Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, önsöz, 5-7.


VII. Çeviriler

2013 - TIPKE Klaus: “Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminden Beklentiler - İdeal Bir Sistemin Özellikleri”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, 20-21 Mart 2013;

2013 - KONRAD Kai: “Borç Krizinin Nedenleri ve Krizin Üstesinden Gelinmesine Yönelik Konseptler”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri Sempozyumu, Ankara, 2013, 61-69;

2009 - SEER Roman:”Alman Hukuku’nda Vergi Kabahatleri”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2009, 221-231;

2002 - WEBER-GRELLET Heinrich: “Parçalanmış Modern Toplumda Hukukun İşlevi -Vergi Hukuku Örneğinde-”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1 (Haziran 2002), S.1-2, 205-218 (14 syf.);

2000 - LANG Joachim: “Vergi Adaletinin Anayasal Temelleri”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, 13. Türkiye Maliye Sempozyumu, İstanbul, 2000, 3-34 (32 syf.);

1998 - SCHMITZ Ralf: “Almanya’daki “Büyük” Vergi Reformunun Sonuçsuz Kalması Hakkında”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, Vergi Sorunları Dergisi, S.114 (Mart 1998), 99-113 (15 syf.);

1998 - TIPKE Klaus: “Varlık Vergisi- Adaletsizlik Üzerine”, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, Vergi Sorunları Dergisi (Şubat 1998), S.113, 105-123 (19 syf.);

1998 - ANDIÇ M.F. ve ANDIÇ S.: “Mali Sosyolojiye İlişkin Bir İnceleme: İbni Haldun, Schumpeter Ve Kamusal Tercih”, İngilizce’den Türkçe’ye Çeviri, Prof. Dr. Şanver’e Armağan, İstanbul, 1998, 53-65 (13 syf.).