Yayınlar

I. KİTAPLAR

2017 -  Yirmi Soruda Türkiye’de Temel Vergi Hukuku, Adalet Yayınevi, İstanbul (ISBN: 978-605-300-174-4);

2017 -  (Ed.)  Arafta Bir Meslek Grubu: Vergi Danışmanları (3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensupları),  Seçkin Yayıncılık, Ankara (ISBN: 978-975-02-4538-1) (Yrd. Doç. Dr. T. Karaçoban Güneş ile birlikte);

2017 -  (Derleme)  Vergi Kanunları ve Vergilendirmeyle İlgili Bazı Temel Mevzuat, Aristo Yayınevi, İstanbul (ISBN: 9786052332047);

2015 -  (Derleme)  Vergi Kanunları ve Vergilendirmeyle İlgili Temel Mevzuat, Türkmen Kitabevi, İstanbul (ISBN: 9786054749430)   (Yrd. Doç. Dr. T. Karaçoban Güneş ile birlikte);

2013 -  Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü –Hukuk Devleti Bakış Açısıyla-, Seçkin Yayıncılık, Ankara (ISBN:9789750225093);

2013 -  (Ed.)  İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yayıncılık, 2. B., Ankara (Almanca-Türkçe, ISBN: 9750209734) (Prof. Dr. İ. Ulusan ile birlikte);

2013 -  (Ed.) Transfer Pricing in international Discussion, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul (İngilizce, ISBN:9789754003529);

2013 -  (Ed.) Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul (Almanca-Türkçe, ISBN: 9789754003512);

2013 -  (Ed.) Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri, Sempozyum Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara (Almanca-Türkçe, ISBN: 9789750223631);

2011 -  Gelir Vergilendirmesinin Temelleri, 2.B., Ankara (ISBN:9789750217371);

2010 -  (Ed.) Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi, Sempozyum Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara (Almanca-Türkçe, ISBN: 9789750214066) (Prof. Dr. B. Öztürk ile birlikte);

2009 -  (Ed.) İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yayıncılık, 1. B., Ankara (Almanca-Türkçe, ISBN: 9789750209734) (Prof. Dr. İ. Ulusan ile birlikte);

2003 -  Gelir Vergilendirmesinin Temelleri, 1.B., İstanbul (ISBN:9752952143); 

1999 -  Türk ve Alman Vergi Bilançosu Hukuklarında Gayri Maddi İktisadi Kıymetleri Aktifleştirme Şartları, İstanbul (doktora tezi) (ISBN: 9789754868036);

1993 -  Anonim Şirkette Kurucu İntifa Senetleri, İstanbul (yayınlanmamış yüksek lisans tezi).


II. KİTAP BÖLÜMLERİ/ BÖLÜM ALT BAŞLIKLARI

2017 -  Tax Avoidance Revisited in the EU BEPS Context, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 15, 695-736 (ISBN: 978-90-8722-422-6);

2016 -  Surcharges and Penalties in Tax Law, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 14, 655-703 (ISBN: 978-90-8722-371-7);

2016 -  Decriminalization of Tax Law by Administrative Penalties on Tax Duties, Surcharges and Penalties in Tax Law, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 14, 2016, 117-133  (ISBN: 978-90-8722-371-7);

2016 -  Exchange Of Information Versus Tax Solution Of Equivalent Effect, Turkey’s  National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 13, 557-581 (ISBN: 978-90-8722-348-9);

2016 -  Corporate Income Tax Subjects, Turkey’s National Report, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 12, 509-535 (ISBN: 978-90-8722-347-2);

2013 -  Advance Pricing Agreements and the Constitutional Limits on these Agreements”, Transfer Pricing in International Discussion, İstanbul, 2013, 291-310 (ISBN:9789754003529);

2013 -  Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları ve Bu Anlaşmaların Anayasal Sınırları, Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 291-310 (ISBN: 9789754003512);

2012 -  Vergi Kabahat ve Suçları, AÜAÖF- Vergi Hukuku Kitabı, Eskişehir, 92-125 (ISBN: 9789750612251);

2010 -  Türk Hukuku’nda İnceleme, Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi, Sempozyum Kitabı, Ankara, 2010, 393-425 (farklı versiyonu, Vergi Sorunları Dergisi, S.261 (Haziran 2010), 87-108  (ISBN: 9789750214066);

2009 -  Vergi  Usul  Kanunu’nda Yer  Alan Vergi  Kabahat  Ve  Yaptırımları, İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara, 285-297 (ISBN: 9750209734);

2009 -  Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahalede Sınır, Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Alanlarında Kamunun Önderliği ve Bireysel Özerklik Sempozyumu, Ankara, 147-202 (ISBN: 9750209550);

2006 -  Die körperschaftliche Behandlung bei grenzüberschreitenden Übernahmen –Das türkische Recht im Vergleich zum EU-Recht, Mergers&Acquisitions in Emerging Markets, Beispiel Türkei, Herausgegeben von Helmut Pernsteiner, Linz, 281-297 (üzerinde çalışılmış Almanca versiyon, 16 syf.) (ISBN: 3854879202);

2004 -  Birleşen Sermaye Şirketi Ortaklarının Vergilendirilmesi, Şirket Birleşmeleri, Ed: Haluk Sümer/Helmut Pernsteiner, İstanbul, 111-135 (ISBN: 9752974406);

2000 -  Almanya’da Uzlaşma ve Düzeltme Kurumları alt başlıkları,  Vergi Yargısının Etkinliği, Nihal Saban, İstanbul, 56-58, 65-66 (ISBN: 9758112112).


III. MAKALELER

2018 - Sahte Veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Suretiyle İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçunda Kastın Tespiti, Fasikül, S.100 (Fahamettin Akıngüç Armağanı) (Dr. T. Karaçoban Güneş ve Dr. Y. Cangüloğlu ile birlikte);

2017 -  İzaha Davet - Saptanabilenler, Sorular ve Sorunlar-, Vergi Dünyası Dergisi, S.433, 6-14;

2016 Vergilendirme Usulündeki Vergi Ödevleri ve Ödevlerin Yerine Getirilmemesinin Re’sen Araştırma İlkesi Karşısında Anlamı, Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, İKÜHFD, C.15, S.2, 113-127;

2016 - Vergi Yaptırım Hukukuna Farklı Bir Yaklaşım: Dekriminalizasyon, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara, 2016, 317-324;

2015 -  Usulsüzlük Kabahatinin İşlevselliği, Legal Mali Hukuk Dergisi, S.125, 21-36;

2015 -  Türk Vergi Hukuku’nda Uluslararası Bilgi Değişimine İzin Veren Hukuki Kaynakların Tespiti Ve Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, S.401, 25-37;

2014 -  Non Bis İn İdem ve Yasallık İlkesi, Prof. Dr. Şükrü Kızılot’a Armağan, Ed. Nevzat Saygılıoğlu, Ankara, (2014), 49-72 (Prof. Dr. N. Bilici ile birlikte);

2013 -  Steuersanktionsrechtssystem in der Türkei, IWB 2013/19, 689-698; 

2012 -  Mükellef Vergi Borcunu Bildirmek Zorunda Mıdır? –Beyannamenin Hukuki Niteliği, İçeriği ve Tarhın Anlamı Üzerine-, Legal Mali Hukuk Dergisi, S.94, 3-15;

2012 -  Bir Adaletsizlik Örneği: Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Fasikül, S.30, 6-12;

2011 -  Seçim Beyannamelerinde Vergiler, 11.05.2011, www.fundabasaran.net;

2011 -  Yeni Yılın Başında “Af” ve Uyanması Beklenen Adalet,  08.01.2011, www.fundabasaran.net;

2011 -  Kurumlar Vergisi Mükellefi “İktisadi İşletme”, Vergi Sorunları Dergisi, S.268, 91-102;

2010 -  Verständigungen im türkischen Steuerrecht- Vorbild für eine gesetzliche Konzeption in Deutschland?, Steuer und Wirtschaft, Augustheft, 239-245 (M. Yılmaz ile birlikte);

2010 -  VUK md.140’daki Değişiklerin Arkada Bıraktığı Sorular –İncelemede Daha Fazla Hukukilik Nihayet    Mümkün mü?-, 05.11.2010, www.fundabasaran.net;

2010 -  Uzlaşma Uygulaması Hukuka Uygun mu?, Vergi Sorunları Dergisi, S.257, 163-171;

2008 -  Türk Vergi Hukuku’nda Uzlaşma, MÜİİBFD-Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel’e Armağan Sayısı, C.25, S.2, 309-337;

2008 -  Vergi Suç ve Kabahatleri Hukuku’nda Son Durum, İstanbul Barosu Dergisi, C.82, S.6, 2840-2859;

2008 -  Vergi Ceza Hukuku’ndaki Değişim Süreci Ve Bu Sürecin Vergi Ceza Sistemine Etkileri, Vergi Dünyası, S.233, 72-94;

2007 -  Anayasal Bir Hak Olarak Vergi İadelerinde Faiz, Vergi Dünyası, S.316, 84-101;

2006 -  İdari Nitelikli Vergi Suç Ve Cezaları, Vergi Dünyası, S.299, 116-147;

2005 -  Sınır Ötesi Devir Yoluyla Birleşmelerde Kurumlar Vergisi, -AB Hukuku İle Karşılaştırmalı Bir Çalışma-, Vergi Dünyası, S.291, 118-129;

2003 -  Avrupa Birliği İşletme Vergilendirilmesi Temel Kuralları Karşısında Türk Vergi Sistemindeki Bazı Düzenlemeler, Prof. Dr. Tekinalp’e Armağan, İstanbul, C.III, 43-62;

2002 -  Avrupa Birliği’nde Haksız Vergi Rekabeti, Türkiye VI. Vergi Kongresi, İstanbul, 121-132;

2002 -  Rekabet İstemi Zoru Gerçekleştiriyor mu? Avrupa Birliği ve Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı?, 54. Türkiye Maliye Sempozyumu, TÜRMOB Yayınları-185, 351-381;

2001 -  Avrupa Birliği İşletme Vergilemesi Temel Kurallarına Uyum, Vergi Sorunları Dergisi, S.156, 127-136;

2001 -  Vergilendirme Ahlakı ve Hayat Standartı Esası, Mükellefin Dergisi, S.99, 93-110;

2000 -  Bankaların Bilgi Verme Yükümlülüğünün Sınırları Ve Bilgi Vermemeye Bağlı Özel Usulsüzlük Suçu, -Müşteri sırrını saklama yükümlülüğü ile özel usulsüzlük suçu arasında bir gri bölge-, Vergi Sorunları Dergisi, S.143, 178-195;

2000 -  Artan Oranlı Tarife Verginin Mali Güçle Orantılı Olması İlkesinin Bir Sonucu Mudur?, Prof. Dr. Tezel’e Armağan, İstanbul, 87-102;

2000 -  Keyfilik Yaratıcısı mı Yoksa Hukuki Barış Sağlayıcısı mı? Sorgudaki Kurum:”Uzlaşma”, Gerekçelendirilmesi Ve Hukuki Analizi (I), Mükellefin Dergisi, S.90, 33-42 ; (II), Mükellefin Dergisi, S.91, 105-110;

2000 -  Federal Alman Maliye Teşkilatı İle İdari Usul İlkeleri, Türkiye V. Vergi Kongresi, İstanbul, 183-192;

2000 -  İdari Nitelikli Vergi Suç Ve Cezalarının (Vergisel Düzene Aykırılıklar Ve Yaptırımlarının) Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Mükellefin Dergisi, S.87, 109-119;

2000 -  4369 Sayılı Kanun’a Göre “Gelir” Kavramının Anlamı, Vergi Dünyası, S.223, 114-124;

1998 -  Alman Anayasa Mahkemesi’nin –Vergi Hukukuna Önemli Gelişmeler Getiren- Varlık Vergisi Kararı, Kararın Değerlendirilmesi Ve Türk Vergi Sistemine Yansımaları, İİBFFD, C.14 (1998), S.1 (Özel Sayı, Prof. Dr. Nadaroğlu’na Armağan), İstanbul, 71-91;

1998 -  Anayasa Temelinde “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı, Prof. Dr. İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, 857-881 (VSD, S.118), 114-133;

1998 -  Die Debatte um das Rückwirkungsverbot seit den Nürnberger Prozessen, Argumentum, S.55 (Nisan-Mayıs-Haziran), 402-406;

1992 -  Anonim Şirketlerde Azınlığın Özel Denetçi Atanması Talebi, I.Kısım, Argumentum, S.19 (Şubat 1992), 295-301; II.Kısım, Argumentum, S.20 (Mart), 301-303.


IV. TOPLANTI/ KİTAP TANITIM YAZILARI

2017 -  Arafta Bir Meslek Grubu: Vergi Danışmanları (3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensupları), VII. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, Ankara, 2017, önsöz, 4; açılış konuşması, 23-25; 

2014 -  Katma Değer Vergisinde Sistem Sorunları ve Güncel Gelişmeler, VI. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, toplantı tanıtım yazısı;

2013 -  Vergi Yaptırım Hukuku  Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması, V. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, toplantı tanıtım yazısı;

2013 -  Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013, önsöz, V-VII; açılış konuşması, 13-15; toplantı tanıtım yazısı, http://bumindogrusoz.com/m.aspx?id=721 ;

2013 -  Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri, Ankara, 2013, önsöz, 7-8; açılış konuşması, 23-25;

2010 -  Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi, Ankara, 2010, önsöz, 5-7;

2007 -  İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2009, açılış konuşması, 15-17.


V. GAZETE YAZILARI

2018 - Vergi İdaresinin Ayrımcı Uygulamaları – Anayasa Mahkemesi’nin İhlal Kararı, Dünya Gazetesi, 24.03.2018, https://www.dunya.com/kose-yazisi/vergi-idaresinin-ayrimci-uygulamalari-anayasa-mahkemesinin-ihlal-karari/408601

2017 -  Vergilendirmede Gizli Servisler Savaşı, Dünya Gazetesi, 16.09.2017, https://www.dunya.com/kose-yazisi/vergilendirmede-gizli-servisler-savasi/381902;

2017 -  Emlak Vergisi’nde Sorun Nerede?, Dünya Gazetesi 19.08.2017,  s.10;

2017 -  İzaha davet” Cui Bono? 50.000 TL ve altında tutarlı faturalar enflasyonuna doğru bir gidişat mı?, Dünya Gazetesi, 05.08.2017,  https://www.dunya.com/kose-yazisi/izaha-davet-cui-bono-50000-tl-ve-altinda-tutarli-faturalar-enflasyonuna-dogru-bir-gidisat-mi/376255;

2012 -  Vergi Uyuşmazlıklarında Sulh, 659 sayılı KHK İle Getirilen Barışçıl Çözüm Yolunun Vergi Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi,  Dünya Gazetesi, 28.07.2012, s.9;

2007 -  Vergi Kabahatleri ve Kabahatler Kanunu, Dünya Gazetesi, 26.10.2007, s.18;

2006 -  Yeni Vergi Ziyaı Cezasının Anayasa’ya Aykırılığı, Dünya Gazetesi, 22.08.2006, s.18.


VI. BASILI TOPLANTI SONUÇ RAPORLARI

2001 -  Vergi Ödeyen Yurttaşların Kamu Harcamaları Üzerindeki Hak ve Sorumlulukları konulu toplantının sonuç raporu (Kasım 2000, İstanbul), Friedrich Ebert Stiftung, İstanbul, 31-61;

2001 -  Türk Ekonomi Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu Sorunu konulu toplantının sonuç raporu (Nisan 2000, İstanbul), Friedrich Ebert Stiftung, İstanbul, 35-65.


VII. ÇEVİRİLER

2013 -  TOIFL Gerhard: Avusturya’da Vergi Yaptırımları, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, “Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması”  başlıklı VI. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu;

2013 -  TIPKE Klaus: Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminden Beklentiler - İdeal Bir Sistemin Özellikleri, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, “Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması” başlıklı VI. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu;

2013 -  KONRAD Kai: Borç Krizinin Nedenleri ve Krizin Üstesinden Gelinmesine Yönelik Konseptler, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri Sempozyum Kitabı, Ankara, 61-69;

2009 -  SEER Roman: Alman Hukuku’nda Vergi Kabahatleri, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara, 221-231;

2002 - WEBER-GRELLET Heinrich: Parçalanmış Modern Toplumda Hukukun İşlevi  -Vergi Hukuku Örneğinde, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.1-2, 205-218;

2000 - LANG Joachim: Vergi Adaletinin Anayasal Temelleri,  Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, 13. Türkiye Maliye Sempozyumu, İstanbul, 3-34;

1998 - SCHMITZ Ralf: Almanya’daki “Büyük” Vergi Reformunun Sonuçsuz Kalması Hakkında, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, Vergi Sorunları Dergisi, S.114, 99-113;

1998 - TIPKE Klaus: Varlık Vergisi- Adaletsizlik Üzerine, Almanca’dan Türkçe’ye çeviri, Vergi Sorunları Dergisi, S.113, 105-123;

1998 - ANDIÇ M.F. ve ANDIÇ S.: Mali Sosyolojiye İlişkin Bir İnceleme: İbni Haldun, Schumpeter ve Kamusal Tercih, İngilizce’den  Türkçe’ye Çeviri,  Prof. Dr. Şanver’e Armağan, İstanbul,  53-65.