Makaleler

2021 - Freiheitsgrundrechte und Unternehmensbesteuerung aus deutscher, türkischer und europäischer Sicht, Ubg 2021 (Prof. Dr. M. Heintzen ile birlikte) (Almanca);

2020 - Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı Sınırlaması/Yasağı ve Buna Uyulmamasının Vergi Hukuku Bakımından Sonuçları, Vergi Sorunları Dergisi, S.380 (Mayıs), 9-18;

2020 - Neue Digitale Service-Steuer in der Türkei, ISR, 2/2020, 72-76 (Almanca);

2020 - Dijital Hizmet Vergisi, Vergi Sorunları Dergisi, S.377 (Şubat), 9-20;

2019 - Besteuerung der Alterseinkünfte und der Einkünfte aus dem öffentlichen Dienst gemäß dem DBA-Türkei 2011, ISR, S.7/2019, 250-255 (Almanca);

2018 - Türkiye’de Vergi Şeffaflığı, Vergi Dünyası Dergisi, S.443, 6-24 (Doç. Dr. Oytun Canyaş ile birlikte);

2018 - Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılması Suretiyle İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçunda Kastın Tespiti, Fasikül Dergisi, S.100, 341-372 (Fahamettin Akıngüç Armağanı) (Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Karacoban Güneş ve Dr. Yasemin Cangüloğlu ile birlikte);

2017 - İzaha Davet - Saptanabilenler, Sorular ve Sorunlar-, Vergi Dünyası Dergisi, S.433 (Eylül 2017), 6-14;

2016 - Vergilendirme Usulündeki Vergi Ödevleri ve Ödevlerin Yerine Getirilmemesinin Re’sen Araştırma İlkesi Karşısında Anlamı, Prof. Dr. İlhan Ulusan’a Armağan, İKÜHFD, C.15, S.2 (Temmuz 2016) (Özel Sayı), 113-127;

2016 - Vergi Yaptırım Hukukuna Farklı Bir Yaklaşım: Dekriminalizasyon, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara (Ocak-Şubat 2016), 317-324;

2015 - Usulsüzlük Kabahatinin İşlevselliği, Legal Mali Hukuk Dergisi, S.125 (Mart 2015), 21-36;

2015 - Türk Vergi Hukuku’nda Uluslararası Bilgi Değişimine İzin Veren Hukuki Kaynakların Tespiti Ve Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, S.401 (Ocak 2015), 25-37;

2014 - Non Bis İn İdem ve Yasallık İlkesi, Prof. Dr. Şükrü Kızılot’a Armağan, Ed. Nevzat Saygılıoğlu, Ankara, 49-72 (Prof. Dr. Nurettin Bilici ile birlikte);

2013 - Steuersanktionsrechtssystem in der Türkei, IWB 2013/19, 689-698 (Almanca);

2012 - Mükellef Vergi Borcunu Bildirmek Zorunda Mıdır? –Beyannamenin Hukuki Niteliği, İçeriği ve Tarhın Anlamı Üzerine-, Legal Mali Hukuk Dergisi, S.94 (Ekim 2012), 3-15;

2012 - Bir Adaletsizlik Örneği: Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi, Fasikül, S.30 (Mayıs 2012), 6-12;

2011 - Seçim Beyannamelerinde Vergiler, 11.05.2011, www.fundabasaran.net;

2011 - Yeni Yılın Başında “Af” ve Uyanması Beklenen Adalet”, 08.01.2011, www.fundabasaran.net;

2011 - Kurumlar Vergisi Mükellefi “İktisadi İşletme”, Vergi Sorunları Dergisi, S.268 (Ocak 2011), 91-102;

2010 - Verständigungen im türkischen Steuerrecht- Vorbild für eine gesetzliche Konzeption in Deutschland?, Steuer und Wirtschaft, Augustheft 2010, 239-245 (M. Yılmaz ile birlikte);

2010 - VUK md.140’daki Değişiklerin Arkada Bıraktığı Sorular–İncelemede Daha Fazla Hukukilik Nihayet Mümkün Mü?-, 05.11.2010, www.fundabasaran.net;

2010 - Uzlaşma Uygulaması Hukuka Uygun mu?, Vergi Sorunları Dergisi, S.257 (Şubat 2010), 163-171;

2008 - Türk Vergi Hukuku’nda Uzlaşma, MÜİİBFD-Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel’e Armağan Sayısı, C.25, S.2, 309-337;

2008 - Vergi Suç ve Kabahatleri Hukuku’nda Son Durum, İstanbul Barosu Dergisi, C.82, S.2008/6, 2840-2859;

2008 - Vergi Ceza Hukuku’ndaki Değişim Süreci Ve Bu Sürecin Vergi Ceza Sistemine Etkileri, Vergi Dünyası, S.233 (Şubat 2008), 72-94;

2007 - Anayasal Bir Hak Olarak Vergi İadelerinde Faiz, Vergi Dünyası, S.316 (Aralık 2007), 84-101;

2006 - İdari Nitelikli Vergi Suç Ve Cezaları, Vergi Dünyası, S.299 (Temmuz 2006), 116-147;

2005 - Sınır Ötesi Devir Yoluyla Birleşmelerde Kurumlar Vergisi, -AB Hukuku İle Karşılaştırmalı Bir Çalışma-, Vergi Dünyası, S.291 (Kasım 2005), 118-129;

2003 - Avrupa Birliği İşletme Vergilendirilmesi Temel Kuralları Karşısında Türk Vergi Sistemindeki Bazı Düzenlemeler, Prof. Dr. Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003, C.III, 43-62;

2002 - Avrupa Birliği’nde Haksız Vergi Rekabeti, Türkiye VI. Vergi Kongresi, İstanbul, 2002, 121-132;

2002 - Rekabet İstemi Zoru Gerçekleştiriyor mu? Avrupa Birliği ve Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı?, 17. Türkiye Maliye Sempozyumu, TÜRMOB Yayınları-185, 2002, 351-381;

2001 - Avrupa Birliği İşletme Vergilemesi Temel Kurallarına Uyum, Vergi Sorunları Dergisi, S.156 (Eylül 2001), 127-136;

2001 - Vergilendirme Ahlakı ve Hayat Standartı Esası, Mükellefin Dergisi, S.99 (Mart 2001), 93-110;

2000 - Bankaların Bilgi Verme Yükümlülüğünün Sınırları ve Bilgi Vermemeye Bağlı Özel Usulsüzlük Suçu, -Müşteri Sırrını Saklama Yükümlülüğü İle Özel Usulsüzlük Suçu Arasında Bir Gri Bölge-, Vergi Sorunları Dergisi, S.143 (Ağustos 2000), 178-195;

2000 - Artan Oranlı Tarife Verginin Mali Güçle Orantılı Olması İlkesinin Bir Sonucu Mudur?, Prof. Dr. Tezel’e Armağan, İstanbul, 87-102;

2000 - Keyfilik Yaratıcısı mı Yoksa Hukuki Barış Sağlayıcısı mı? Sorgudaki Kurum: Uzlaşma, Gerekçelendirilmesi Ve Hukuki Analizi (I), Mükellefin Dergisi, S.90 (Haziran 2000), 33-42 ; (II), Mükellefin Dergisi, S.91 (Temmuz 2000), 105-110;

2000 - Federal Alman Maliye Teşkilatı İle İdari Usul İlkeleri, Türkiye V. Vergi Kongresi, İstanbul, 183-192;

2000 - İdari Nitelikli Vergi Suç Ve Cezalarının (Vergisel Düzene Aykırılıklar Ve Yaptırımlarının) Tabi Olduğu Hukuki Rejim, Mükellefin Dergisi, S.87 (Mart 2000), 109-119;

2000 - 4369 Sayılı Kanun’a Göre “Gelir” Kavramının Anlamı, Vergi Dünyası, S.223 (Mart 2000), 114-124;

1998 - Alman Anayasa Mahkemesi’nin –Vergi Hukukuna Önemli Gelişmeler Getiren- Varlık Vergisi Kararı, Kararın Değerlendirilmesi Ve Türk Vergi Sistemine Yansımaları, İİBFD, C.14 (1998), S.1 (Özel Sayı, Prof. Dr. Nadaroğlu’na Armağan), İstanbul, 71-91;

1998 - Anayasa Temelinde “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı, Prof. Dr. İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, 857-881 (aynı zamanda VSD, S.118 (Temmuz 1998), 114-133);

1998 - Die Debatte um das Rückwirkungsverbot seit den Nürnberger Prozessen, Argumentum, S.55 (Nisan-Mayıs-Haziran 1998), 402-406 (Almanca);

1992 - Anonim Ortaklıklarda Azınlığın Özel Denetçi Atanması Talebi, I.Kısım, Argumentum, S.19 (Şubat 1992), 295-301; II.Kısım, Argumentum, S.20 (Mart 1992), 301-303.