Kitaplar

2020 - (Ed.) Dünyada ve Türkiye’de Vergi Teşvikleri, Ankara, 229 syf. (https://huzv.org/wp-content/uploads/2020/04/HUV_VERGI_TESVIKLERININ_ETKINLIGI_03_04_2020.pdf) (Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu ve İsa Coşkun ile birlikte);

2020 - (Ed.) Vergi Kabahat ve Suçları Tasarısı, Seckin Yayıncılık, Ankara, 176 syf. (ISBN: 9789750258985 9789750258985) (Prof. Dr. Bahri Öztürk ile birlikte);

2019 - (Ed.) Tax Transparency, IBFD, EATLP International Tax Series, Volume 17, 1124 syf. (ISBN: 978-90-8722-543-8) (Prof. Dr. Johanna Hey ile birlikte) (İngilizce);

2019 - (Ed.) Kurumlar Vergisinin Güncel Sorunları, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 278 syf. (ISBN: 9786057820129) (Prof. Dr. Esra Ekmekci Çalıcıoğlu, Prof. Dr. Gülsen Güneş, Dr. Bumin Doğrusöz, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gümüşkaya ile birlikte); 

2019 - (Ed.) Vergi Şefffaflığı, 2018 EATLP Kongresini Hazırlık Toplantısı Bildiri Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara, 224 syf. (ISBN: 9786053006916);

2018 - Vergi Hukuku ve Uygulama, Adalet Yayınevi, Ankara, 415 syf. (ISBN: 978-605-300-606-0) (Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Karaçoban Güneş, Arş. Gör. Gizem Kapucu ve Arş. Gör. Metin Kocatepe ile birlikte);

2018 - (Ed.) Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler Ve Türkiye'ye Etkileri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 246 syf. (ISBN:978-605-152-933-2) (Prof. Dr. Hakan Uzeltürk, Prof. Dr. Gülsen Güneş, Dr. Bumin Doğrusöz, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gümüşkaya ile birlikte);

2018 - (Ed.) Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 274 syf. (ISBN 9786051527987) (Prof. Dr. Turgay Berksoy, Prof. Dr. Gülsen Güneş, Dr. Bumin Doğrusöz ve Arş. Gör. Gizem Kapucu ile birlikte);

2017 - Yirmi Soruda Türkiye’de Temel Vergi Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 124 syf. (ISBN: 978-605-300-174-4);

2017 - (Ed.) Arafta Bir Meslek Grubu: Vergi Danışmanları (3568 Sayılı Kanuna Tabi Meslek Mensupları), Seçkin Yayınevi, Ankara, 256 syf. (ISBN: 978-975-02-4538-1)(Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Karaçoban Güneş ile birlikte);

2017 - (Derleme) Vergi Kanunları ve Vergilendirmeyle İlgili Bazı Temel Mevzuat, Aristo Yayınevi, İstanbul, 1208 syf. (ISBN: 9786052332047);

2015 - (Derleme) Vergi Kanunları ve Vergilendirmeyle İlgili Temel Mevzuat, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 1080 syf. (ISBN: 9786054749430) (Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Karaçoban Güneş ile birlikte);

2013 - Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü –Hukuk Devleti Bakış Açısıyla-, Seçkin Yayınevi, Ankara, 434 syf. (ISBN: 9789750225093);

2013 - (Ed.) İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yayınevi, Ankara, Tıpkı 2.B, 307 syf. (ISBN: 9750209734) (Prof. Dr. İlhan Ulusan ile birlikte);

2013 - (Ed.) Transfer Pricing in International Discussion, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 242 syf. (ISBN:9789754003529) (İngilizce);

2013 - (Ed.) Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu Bildiri Kitabı, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 317 syf. (ISBN: 9789754003512) (Almanca-Türkçe);

2013 - (Ed.) Avrupa Birliği’nde Mali Kriz ve Türkiye’ye Etkileri Sempozyum Kitabı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 250 syf. (ISBN: 9789750223631) (Almanca-Türkçe);

2011 - Gelir Vergilendirmesinin Temelleri, 2.B., Seçkin Yayınevi, Ankara, 184 syf. (ISBN: 9789750217371);

2010 - (Ed.) Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi, Sempozyum Kitabı, Seçkin Yayınevi, 1.B., Ankara, 470 syf. (ISBN: 9789750214066) (Prof. Dr. Bahri Öztürk ile birlikte) (Almanca-Türkçe);

2009 - (Ed.) İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1.B., 307 syf. (Almanca-Türkçe, ISBN: 9789750209734) (Prof. Dr. İlhan Ulusan ile birlikte);

2003 - Gelir Vergilendirmesinin Temelleri, 1.B., Beta Yayınevi, İstanbul, 184 syf. (ISBN:9752952143);

1999 - Türk ve Alman Vergi Bilançosu Hukuklarında Gayri Maddi İktisadi Kıymetleri Aktifleştirme Şartları, Beta Yayınevi, İstanbul (doktora tezi), 247 syf. (ISBN: 9789754868036);

1993 - Anonim Şirketlerde Kurucu İntifa Senetleri, İstanbul, 166 syf. (yayınlanmamış yüksek lisans tezi).