Bildiriler

2018 - Vergi Bilincinin Oluşturulması ve Eğitimin Önemi, İstanbul Yüksek Ticaret ve MÜİİBF Mezunları Derneği tarafından düzenlenen “Ekonomik Büyüme, Gelir Dağılımı ve Vergi Politikaları” başlıklı 14. Türkiye Vergi Kongresi, 06-07.04.2018, İstanbul;

2018 - Sahte Belge Kullanma Yoluyla Vergi Kaçakçılığı Suçu, Yasal Gelişmeler Kongresi, 29.03.2018;

2017 - Özel Hayatın Gizliliği ve Bu Bağlamda Kişisel Verilerin Korunması Hakkına Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır, VEHUP IV. Ulusal Kongresi, 20.11.2017, Alanya;

2017 - Vergi Teşvikleri Amaca Ulaştırıyor Mu? -Ar-Ge Teşvikleri Bakımından Bir Değerlendirme, VII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi, 05.11.2017, İstanbul;

2017 - Meaning, Purposes and Effects of Tax Transparency, Vergi Şeffaflığı Sempozyumu - 2018 EATLP Yıllık Kongresi Hazırlık Toplantısı, 06-07.04.2017, İstanbul (İngilizce);

2016 - Transfer Pricing and CbCR, IFA Bölge Kongresi, 27-28.10.2016, Tiflis/Gürcistan (İngilizce);

2016 - Vergi Adaletine Uygun Vergi Matrahı, Gelirin Vergilendirilmesinde İdealler Ve Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı, VEHUP II. Ulusal Kongresi, 02.05.2016, İstanbul;

2015 - Decriminalization of Tax Law by Administrative Penalties on Tax Duties, EATLP Annual Congress, 29.05.2015, Milano (İngilizce); 

2015 - Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Tespiti, Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri, VEHUP I. Uluslararası Kongresi, 03.11.2015, İstanbul;

 2015 - Vergi İdaresinin Takdir Yetkisi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Magna Carta, Sekiz Yüz Yıl Önce Atılmış Olan Özgürlük Tohumları Yeterince Çiçeklenebildi mi?” başlıklı toplantı, 09.10.2015, İstanbul;

2015 - İdarenin Vergilendirme Alanında Yetkisi”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Magna Carta: 800. Yıl Anayasa ve Vergi Penceresinden Görünenler” başlıklı toplantı, 13.05.2015, İstanbul;

2015 - Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Vergiler, Türk-Alman Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Mecklenburg Vorpommern Eyaleti Yatırım Olanakları“ başlıklı toplantı, 07.05.2015, İstanbul;

2015 - Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Değerlendirilmesi, MÜSİAD tarafından düzenlenen “Maliye ve Vergi Sistemi, Reform mu, Revizyon mu?” başlıklı toplantı, 24.02.2015, İstanbul;

2014 - Vergi Adaleti ve Vergi Tarifesi, “KDV’de Sistem Sorunları ve Güncel Gelişmeler” başlıklı VI. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 17.11.2014, İstanbul;

2013 - Hukuki Güvenlik İlkesinin Bir Alt İlkesi Olarak –Vergi Hukuku’nda- Yasallık İlkesi, Kamu Hukukçuları Platformu tarafından düzenlenen “Hukuki Güvenlik İlkesi” başlıklı toplantı, 08-09.11.2013, Ankara;

2013 - Usulsüzlük Kabahatlerinin Vergisel Düzeni Sağlamaya Uygunluğu Sorunu, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Bakış Açısıyla Türk Vergi Ceza Hukuku Sistemi” başlıklı uluslararası sempozyum, 22.03.2013, İstanbul;

2013 - Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu, “Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması” başlıklı  V. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 20-21.03.2013, İstanbul;

2012 - Das türkische Einkommensbesteuerungssystem, das Deutsch-Türkisch Doppelbesteuerungsabkommen, Deutsch-Türkisch Juristenverein, 26.10.2012, Berlin (Almanca);

2012 - Türkiye’de Vergi Denetiminin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Hesap Uzmanları Vakfı ve Hesap Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen “Gelişmiş Ülke Uygulamaları Işığında Türk Vergi Denetim Sistemi” başlıklı uluslararası panel, 29.05.2012, Ankara;

2012 - Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları ve Bu Anlaşmaların Anayasal Sınırları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) tarafından düzenlenen “Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması” başlıklı IV. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 06.03.2012, İstanbul; ayrıca Danıştay tarafından düzenlenen “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı panel, 19.06.2012, Ankara;

2010 - Türk Hukuku’nda İnceleme, “Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi” başlıklı II. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu (Humboldt Kolleg), 26-27.04.2010, İstanbul;

2010 - Vergisel Düzenin ve Vergi Adaletinin Sağlanmasında Donanımlı Anayasa Dışında Gerekenler, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler başlıklı Sempozyum, 08-09.01.2010, İstanbul;

2008 - Vergi Ceza Hukuku’ndaki Değişim Süreci Ve Bu Sürecin Vergi Ceza Sistemine Etkileri, Gelirler Kontrolörlüğü Derneği ve İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Vergi Ceza Sistemi; Mevcut Durum, Sorunlar, Değişimin İpuçları” başlıklı panel, 08.01.2008, İstanbul;

2007 - VUK’da Yer Alan Vergi Kabahat ve Yaptırımları, “İdari Ceza Hukuku” başlıklı I. Uluslararası Mali Hukuk Sempozyumu, 20-21.09.2007, İstanbul;

2007 - Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahalede Sınır, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Kuruluşunun 10.Yılı Münasebetiyle İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ve İstanbul Barosu İşbirliğiyle Düzenlenen “Kamu Hukuku, Özel Hukuk Ve Ceza Hukuku Alanlarında Kamunun Önderliği Ve Bireysel Özerklik” Konulu Uluslararası Sempozyum, 28-29.05.2007, İstanbul;

2006 - İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları, Danıştay’ın Kuruluşu’nun 138. Yılı Nedeniyle Düzenlenen Sempozyum, 11-12.05.2006, Ankara (Danıştay Matbaası, 2008, 131 vd., http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/12_03_2014_105203.pdf);

2002 - Rekabet İstemi Zoru Gerçekleştiriyor mu? Avrupa Birliği ve Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı?, AÜHF ve AÜSBF tarafından düzenlenen “Avrupa Birliğine Geçiş Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu” başlıklı 17. Türkiye Maliye Sempozyumu, 22-25.05.2002, Fethiye;

2002 - Avrupa Birliği’nde Haksız Vergi Rekabeti, İstanbul Yüksek Ticaret ve MÜİİBF Mezunları Derneği  tarafından düzenlenen “Kriz Ekonomisi ve Kamu Maliyesi” başlıklı Türkiye VI. Vergi Kongresi, 19-20.04.2002, İstanbul;

2001 - Avrupa Birliği İşletme Vergilemesi Temel Kurallarına Uyum, Prof. Dr. Adnan Tezel’in Dördüncü Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Avrupa Birliği Üyeliğine Doğru Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program Işığında Türk Vergi Mevzuatında Uyum” başlıklı panel, 04.06.2001, İstanbul;

2000 - Federal Alman Maliye Teşkilatı İle İdari Usul İlkeleri, İstanbul Yüksek Ticaret ve MÜİİBF Mezunları Derneği  tarafından düzenlenen “Vergi 2000 ve Avrupa Birliği” başlıklı Türkiye V. Vergi Kongresi, 28-29.04.2000, İstanbul;

1999 - 4369 Sayılı Kanun’a Göre “Gelir” Kavramının Anlamı, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Konrad Adenauer Vakfı tarafından düzenlenen “21. Yüzyıla Doğru Nasıl Bir Gelir Vergilemesi” konulu panel, 04.12.1999, İstanbul;

1999 - Bilgi Vermekten Çekinme Suçu, Prof. Dr. Adnan Tezel’in İkinci Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Yirminci Yüzyıl Biterken Vergi Hukukunda Suç ve Cezalara Nasıl Bakmalıyız?” başlıklı panel, 31.05.1999, İstanbul.