Bildiriler

2020 - Pandemi Sırasında ve Sonrasında Mükelleflerin İmkanları: Vergi Borçlarının Yenden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Teklifi, Dijital Vergilendirme Sempozyumu, 27.10.2020, Pamukkale;

2020 - Steuerwelt waehrend und nach der Pandemie, RC Spree, 11.06.2020, Berlin (Almanca);

2019 - “Ability To Pay Principle” As A Tool For Ensuring Equality In Tax Law, 29. IVR Dünya Kongresi, 7-12.07.2019, Luzern (İngilizce);

2019 - Dijital Dönüşüm, Büyük Veri ve Mükelleflerin Özel Hayatlarının Gizliliği, 34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 24-27.04.2019, Antalya;

2018 - Yeni Hükümet Sisteminde Vergi Düzeni, VIII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi, 06.12.2018, İstanbul;

2018 - Instruments of transparency towards the tax administration (Panel 2) and Limitations of transparency and protection of the taxpayer (Panel 4) (genel raportör olarak), EATLP, 07-09.06.2018, Zürih (İngilizce);

2018 - Vergi Bilincinin Oluşturulması ve Eğitimin Önemi,14. Türkiye Vergi Kongresi, 06-07.04.2018, İstanbul;

2018 - Sahte Belge Kullanma Yoluyla Vergi Kaçakçılığı Suçu, Yasal Gelişmeler Kongresi, 29.03.2018, İstanbul;

2017 - Özel Hayatın Gizliliği ve Bu Bağlamda Kişisel Verilerin Korunması Hakkına Vergilendirme Yoluyla Müdahalede Sınır, VEHUP IV. Ulusal Kongresi, 20.11.2017, Alanya;

2017 - Vergi Teşvikleri Amaca Ulaştırıyor Mu? - Ar-Ge Teşvikleri Bakımından Bir Değerlendirme,VII. Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi, 05.11.2017, İstanbul;

2017 - Vergi Şeffaflığının Anlamı, Amaçları ve Etkileri, Vergi Şeffaflığı Sempozyumu, 2018 EATLP Yıllık Kongresi Hazırlık Toplantısı, 06-07.04.2017, İstanbul (İngilizce);

2016 - Transfer Pricing and CbCR, IFA Bölge Kongresi, 27-28.10.2016, Tiflis/Gürcistan (İngilizce);

2016 - Vergi Adaletine Uygun Vergi Matrahı, Gelirin Vergilendirilmesinde İdealler Ve Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı, VEHUP II. Ulusal Kongresi, 02.05.2016, İstanbul;

2015 - Decriminalization of Tax Law by Administrative Penalties on Tax Duties,EATLP, 29.05.2015, Milano (İngilizce);

2015 - Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Tespiti, Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri,VEHUP I. Yıllık Kongresi, 03.11.2015, İstanbul;

2015 - Vergi İdaresinin Takdir Yetkisi, Magna Carta, Sekiz Yüz Yıl Önce Atılmış Olan Özgürlük Tohumları Yeterince Çiçeklenebildi mi?, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 09.10.2015, İstanbul;

2015 - İdarenin Vergilendirme Alanında Yetkisi, Magna Carta: 800. Yıl Anayasa ve Vergi Penceresinden Görünenler, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 13.05.2015, İstanbul;

2015 - Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Vergiler, Mecklenburg Vorpommern Eyaleti Yatırım Olanakları, Türk-Alman Ticaret Odası, 07.05.2015, İstanbul;

2015 - Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Değerlendirilmesi, Maliye ve Vergi Sistemi, Reform mu, Revizyon mu?, MÜSİAD, 24.02.2015, İstanbul;

2014 - Vergi Adaleti ve Vergi Tarifesi, KDV’de Sistem Sorunları ve Güncel Gelişmeler, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 17.11.2014, İstanbul;

2013 - Hukuki Güvenlik İlkesinin Bir Alt İlkesi Olarak –Vergi Hukuku’nda- Yasallık İlkesi, Hukuki Güvenlik İlkesi, Kamu Hukukçuları Platformu, 8-9.11.2013, Ankara;

2013 - Usulsüzlük Kabahatlerinin Vergisel Düzeni Sağlamaya Uygunluğu Sorunu, Uluslararası Bakış Açısıyla Türk Vergi Ceza Hukuku Sistemi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 22.03.2013, İstanbul;

2013 - Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu, Vergi Yaptırım Hukuku Sisteminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20-21.03.2013, İstanbul;

2012 - Das türkische Einkommensbesteuerungssystem, das Deutsch-Türkisch Doppelbesteuerungsabkommen, Deutsch-Türkisch Juristenverein, 26.10.2012, Berlin (Almanca);

2012 - Türkiye’de Vergi Denetiminin Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Gelişmiş Ülke Uygulamaları Işığında Türk Vergi Denetim Sistemi, Hesap Uzmanları Vakfı ve Hesap Uzmanları Derneği, 29.05.2012, Ankara;

2012 - Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları ve Bu Anlaşmaların Anayasal Sınırları, Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), 06.03.2012, İstanbul; Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı, Danıştay, 19 Haziran 2012, Ankara;

2010 - Türk Hukuku’nda İnceleme, Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Alexander von Humboldt Vakfı, 26-27.04.2010, İstanbul;

2010 - Vergisel Düzenin ve Vergi Adaletinin Sağlanmasında Donanımlı Anayasa Dışında Gerekenler, Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 08-09.01.2010, İstanbul;

2008 - Vergi Ceza Hukuku’ndaki Değişim Süreci ve Bu Sürecin Vergi Ceza Sistemine Etkileri, Vergi Ceza Sistemi; Mevcut Durum, Sorunlar, Değişimin İpuçları, Gelirler Kontrolörlüğü Derneği ve İstanbul Ticaret Odası, 08.01.2008, İstanbul;

2007 - VUK’da Yer Alan Vergi Kabahat ve Yaptırımları, İdari Ceza Hukuku, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20-21.09.2007, İstanbul;

2007 - Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahalede Sınır, Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Alanlarında Kamunun Önderliği ve Bireysel Özerklik, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu, 28-29.05.2007, İstanbul;

2006 - İdari Nitelikli Vergi Suç ve Cezaları, Danıştay, 11-12.05.2006, Ankara (Danıştay Matbaası, 2008, 131 vd., http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/12_03_2014_105203.pdf);

2002 - Rekabet İstemi Zoru Gerçekleştiriyor mu? Avrupa Birliği ve Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı?, Avrupa Birliğine Geçiş Süreci ve Türk Kamu Maliyesinin Uyumu, 17. Türkiye Maliye Sempozyumu, 22-25.05.2002, Fethiye;

2002 - Avrupa Birliği’nde Haksız Vergi Rekabeti, Kriz Ekonomisi ve Kamu Maliyesi, Türkiye VI. Vergi Kongresi, 19-20.04.2002, İstanbul;

2001 - Avrupa Birliği İşletme Vergilemesi Temel Kurallarına Uyum, Avrupa Birliği Üyeliğine Doğru Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program Işığında Türk Vergi Mevzuatında Uyum, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı, 04.06.2001, İstanbul;

2000 - Federal Alman Maliye Teşkilatı İle İdari Usul İlkeleri, Vergi 2000 ve Avrupa Birliği, Türkiye V. Vergi Kongresi, 28-29.04.2000, İstanbul (Kongre Kitapçığı, 183-192);

1999 - Bilgi Vermekten Çekinme Suçu, Yirminci Yüzyıl Biterken Vergi Hukukunda Suç ve Cezalara Nasıl Bakmalıyız?, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı, 31.05.1999, İstanbul;

1999 - 4369 Sayılı Kanun’a Göre “Gelir” Kavramının Anlamı, 21. Yüzyıla Doğru Nasıl Bir Gelir Vergilemesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Konrad Adenauer Vakfı 04.12.1999, İstanbul.